Budsjett 2020 og økonomiplan/forpliktende plan 2020-2024 på høring

Formannskapets vedtak i sak 145/19 i møte den 19.11.2019:

Administrasjonen bes jobbe videre med innspillene fra dagens møte.

Administrasjonens forslag til budsjett legges ut på høring fra 19.11 til 03.12.
Innspill må være kommet kommunen i hende innen klokka 10.00 den 3.12.

 

Link til Web-versjon: https://pub.framsikt.net/2020/moskenes/bm-2020-hp_2020-2023/#/