Kommuneplan for Moskenes kommune 2020 - 2030

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram

Moskenes kommune varsler oppstart av arbeid med ny kommuneplan, jf § 11-12 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Kommuneplanen er det viktigste strategiske plandokument i en kommune som definerer mål og tiltak for en langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling i Moskenes kommune for perioden 2020-2030. Planarbeidet omfatter både ny samfunnsdel og arealdel. 

I tillegg offentliggjøres herved forslag til Planprogram for kommuneplan for Moskenes Kommune 2020-2030 i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13 og etter vedtak i Moskenes formannskap  sak 158/20. Planprogrammet beskriver hvordan den kommende planprosessen skal gjennomføres, og hva som skal prioriteres i arbeidet.

Moskenes kommune inviterer alle interesserte til å bidra med merknader, innspill og synspunkter på forslaget til planprogram. Eksempel på innspill kan være kommentarer til prioriteringer eller forslag til arealbruk.

Tilbakemeldinger merkes med "Kommuneplan 2020-2030 - innspill til planprogram" og sendes Moskenes kommune v/kommuneplanlegger, Reineveien 67,8390 Reine eller postmottak@moskenes.kommune.no

Høringsfristen er 01.12.2020

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kommunedirektør Steinar Sæterdal tlf. 76053100 el. Plan og utvikling v/Brita Windstad Johnsen tlf. 76053100

Høringsforslag: Planprogram for Kommuneplan 20.10.2020.pdf (PDF, 938 kB)