Oppstart av arbeid med Kommuneplan for samfunns- og arealdel


Planprogram for ny Kommuneplan 2018-2030
Moskenes kommunestyre vedtok i møte 12. desember 2017 et forslag til planprogram for arbeidet med ny Kommuneplan. Prosessen er tenkt lagt opp slik at både samfunnsdelen og arealdelen skal rulleres samtidig.

Planprogrammet legges nå ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til lokale og regionale myndigheter og interessenter. Det vil bli lagt ut mer informasjon om dette på kommunenes hjemmeside under følgende kategori:
Hovedportal -> Tekniske tjenester -> Plan- og regulering -> Planer under arbeid/Høringer

Forslaget til planprogram kan lastes ned her (PDF, 836 kB).


Forslag til Planstrategi 2018-2021
I samme møte ble høringsutkast til ny Planstrategi vedtatt. Denne vil nå bli sendt på begrenset høringsrunde.
Høringsutkastet kan lastes ned her (PDF, 2 MB).