Råd i forbindelse med Coronavirus

Forsterker tiltakene for å bremse smittespredning

 

Helsedirektoratet utvider anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus.

– Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Dette omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • unngå nær kontakt med andre

Anbefalingen er gjort av et føre-var-hensyn

– Vi må ta hensyn til sårbare grupper. Det har vært et stort smittepress fra blant annet nord-Italia og vi ønsker å bidra til risikoen for smitte tas ytterligere ned, utdyper Guldvog.

Anbefalingen har tilbakevirkende kraft. Det vil si at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste fjorten dagene, bør holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst.

Se oversikt over hvilke områder dette gjelder, på www.fhi.no.

Alternative løsninger til håndhilsning

I tillegg anbefaler helsedirektøren alle aktører i helse- og omsorgstjenesten å finne alternative løsninger til håndhilsning, og at det er klokt at vi alle i ulike sammenhenger utviser større forsiktighet med håndhilsning og klemming.

Arrangementer

Helsedirektoratet har gjennom dialog med flere kommuner, fått tilbakemelding på at de rådene som i dag ligger til grunn for å vurdere om man skal gjennomføre arrangement eller ikke, er tilfredsstillende og at det per nå ikke er behov for endring av disse. Dette vil bli vurdert løpende.

 

Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser

 

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser vil på grunn av høy alder og komorbiditet ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19. God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.
Helsedirektoratet råde til at følgende personer ikke besøker kommunale helseinstitusjoner:

 • Personer som vært i områder med vedvarende spredning av COVID-19 siste 14 dager.
  Områder med vedvarende smittespredning oppdateres fortløpende på Fhi sine nettsider
 • Personer som siste 14 dager har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med COVID-19.

  Nærkontakt defineres som:
  • bodd i samme husstand
  • pleiet/behandlet eller håndtert prøver fra smittet pasient uten å ha brukt anbefalt smittevernutstyr
  • oppholdt seg i et avgrenset miljø med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand, har sittet i nærheten (to seter eller nærmere i alle retninger) av en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly
  • har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19

   Ytterligere informasjon om definisjon av nærkontakter finnes på Fhi sine nettsider:
   ​​​​​​​
 • Personer som siste 14 dager har hatt tegn til luftveisinfeksjon. Symptomer med feber, sår hals og hoste er rapportert. COVID-19 kan hos en del gi helt milde symptomer slik at lett forkjølelse eller snue i seg selv uten andre tegn til sykdom bør føre til at besøk til institusjon utsettes

Den samme risikovurderingen vil kunne omfatte personer i bofellesskapene for utviklingshemming, barneboligene og BPA-ordningene, slik at de overnevnte rådene også vil være gjeldene for besøkende til dem. Det er viktig at  overnevnte informasjon gjøres kjent for besøkende før de eventuelt møter opp i institusjonen.

Det vises forøvrigforløpende oppdatering av informasjon på Fhi sine sider både når det gjelder råd til befolkningen og helsepersonell om COVID-19:

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

 

Ring legen, ikke oppsøk legekontoret

 

Mistenker du at du er smittet av coronaviruset? Da er det viktig at du IKKE møter opp på legekontoret.

I stedet skal du ringe 116117, så iverksetter legen de tiltakene som er nødvendig for at du skal få hjelp. Å møte frem på legekontoret hvis du er smittet, kan medføre at andre pasienter, eller helsepersonellet, blir smittet de også. 

 

OBS !

 

HAR DU LUFTVEISINFEKSJON OG OPPFYLLER MEINS ETT AV FØLGENEDE KRITERIER:

 • VÆRT I OMRÅDER MED VEDVARENDE SPREDNING AV CORONAVIRUS
 • OG/ELLER: HAR OPPHOLDT DEG I NÆRHETEN AV (UNDER 1 METER), ANSIKT TIL ANSIKT MED EN PERSON SOM ER BEKREFTET SYK MED CORONAVIRUS
 • OG/ELLER: HAR SITTET I NÆRHETEN AV (TO SETERADER) EN PERSON SOM ER BEKREFTET SYK MED CORONAVIRUS PÅ FLY, SAMT ANDRE NÆRKONTAKTER PÅ FLY

 

VENNLIGST GÅ HJEM OG KONTAKT LEGEVAKT PÅ TELEFON 116117 OG VI VIL HJELPE DEG