Reine godkjent som typisk turiststed


Fylkesmannen i Nordland har 4. mai 2017 godkjent at Reine får status som «typisk turiststed»  for en del av året (sommersesongen fra 1. juni til og med 31. august).
Godkjenningen skjer med hjemmel i lov av 24. februar 1995 nr 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 og kommer som egen lokal forskrift som kunngjøres i Norsk Lovtidend avd II.

Det er ordføreren i Moskenes kommune som har søkt om slik godkjenning og saken har vært behandlet i kommunestyret (ksak 9/17).

Fylkesmannen skriver blant annet:
I forarbeidene til bestemmelsen er det vist til at en med ”typiske turiststeder” i første rekke mener mindre steder hvor salget i perioder skjer til turister. Det tenkes her på steder hvor antall faste innbyggere er lite i forhold til antall tilreisende/besøkende i løpet av året. Som eksempel nevnes Beitostølen, Geiranger, Geilo og Lyngør. Det heter videre at et typisk turiststed kjennetegnes ved at de næringsdrivende ofte er avhengig av en turistsesong, da kundegrunnlaget er for lite til at man kan overleve på salg til fastboende.

Som nevnt i bestemmelsen, er det et krav at salget i den aktuelle periode hovedsakelig skjer til turister. Hvor lang denne perioden må være, og hvor stor del av omsetningen som må skje til turister må avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle.

Det er derfor ingen tvil om at Reine i sommermånedene har et betydelig antall besøkende. Det kan heller ikke ut fra omsetningstallene være noen tvil om at en vesentlig del av butikkundene i sommermånedene er reisende/besøkende. Ved å tillate søndagsåpne utsalgssteder, har en først og fremst sett hen til de reisendes behov for å gjøre nødvendige innkjøp også på søndag og helligdager.

Det har tidligere vært fulgt en forholdsvis streng praksis i vurderingen av hvilke steder som kan klassifiseres som Typisk turiststed. I Nordland er det kun Saltstraumen og Kjerringøy i Bodø kommune samt Henningsvær i Vågan kommune og Gladstad på Vega som ved forskrift er gitt slik “godkjenning”.

………………………………
Den lokale forskriften trer i kraft straks. I praksis betyr dette at den eneste dagligvarehandelen i Reineområdet, Coop Prix, gis anledning til å holde søndagsåpent i sommersesongen i tidsrommet fra 01.06 – 31.08.