Forslag til reguleringsplan for deler av Sakrisøy

Formannskapet i Moskenes har i sak 71/21 vedtatt å sende privat forslag til Reguleringsplan Sakrisøy ut på høring og legge den ut til offentligettersyn.


Planen legges ut på kommunenes hjemmeside og kan sees på kommunens servicetorg.
Høringsfrist er 6 uker.
Uttalelser sendes: postmottak@moskenes.kommune.no eller pr post til Moskenes kommune, Reineveien 67, 8390 Reine.
Høringsuttalelser må være Moskenes kommune i hende senest 2.7.2021

Saksfremlegg - Forslag til Reguleringsplan Sakrisøy (84971) (PDF, 296 kB)

201501 Planbeskrivelse 121020 (78275) (PDF, 12 MB)