Om voksenopplæringen


Hvem får hvilket tilbud?

Flyktninger og innvandrere som får opphold i Norge har rett til forskjellige typer opplæring og program i kommunen de flytter til. De fleste har rett på norsk- og samfunnsfagsopplæring, mens noen har rett på introduksjonsprogram. (imdi.no)

Arbeidsinnvandrere mellom 16 og 67 år som er fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket og familiegjenforente til disse, har plikt, men ikke rett til opplæring.

Introduksjonsloven oppstiller et minstekrav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap kommunene plikter å tilby. Kommunene står derimot fritt til å tilby opplæring utover det loven krever, for eksempel til personer som ikke er omfattet av ordningen.

Her finner du fullstendig informasjon om regler og lover som gjelder: http://www.imdi.no/opplaring-og-utdanning/

https://www.kompetansenorge.no/ kan du lese om nyheter, opplæringa, prøver, kurs osv.