Valgperioden 1917-19


Dette var første valgperiode hvor Moskenes var egen kommune (Flakstad og Moskenes ble delt i 1916).

Kristoffer Martinussen, Sørvågen ble dermed valgt til første ordfører i nye Moskenes kommune for en ordinær valgperiode. Han var født på Meløy i Helgeland 24. juni 1861, sønn av skipper Martinus Christoffersen og Kathrine (f. Nilsen).
Han var sjømann 1884-1915, skipper 1893-1915 og kjøpmann siden 1915.
Medlem av Moskenes herredstyre og ordfører fra 1917.

Som varaordfører ble valgt Anton Caspersen, Bogen.

Klikk for stort bildeKr Martinussen 1Valget 1916
Valg til nytt herredsstyre for perioden 1917-19 ble avholdt mandag 9. og tirsdag 10. oktober 1916. Det ble avholdt som direkte flertallsvalg (d v s uten partilister).

De 12 som ble valgt inn i herredsstyret var:

Alfred Pedersen, Kirkefjord    210 st.
Lærer O. Gimse, Reine            197 st.
Mons Olsen, Helle                     175 st.
Halfdan Flathaug                    168 st.
Nilson Eliassen, Tind                 160 st.
Nils O. Nilsen, Aa                        155 st.
Sverdrup jr., Reine                     145 st.
Herlof Tennes                             128 st.
Martin Kristiansen                     125 st.
Anton Caspersen, Bogen        121 st.
Peder Berg, Moskenes              117 st.
Kr. Martinussen, Sørvågen       114 st.Nominasjonsprosessen
Før kommunevalget var det lokal aktivitet for å forberede valget. Det ble avholdt nominasjonsmøter hvor også valgprogram og "kampsaker" ble diskutert.

På et nominasjonsmøte i losjelokalet på Sørvågen søndag 27. august ble alle  "kvinner og menn som er fylt 25 år og bodd i kommunen i 2 år" invitert til å diskutere et forslag til kommunevalgprogram og det bestod av fem kampsaker:
1. Det paalegges herredsstyret at indgaa til
statsmyndigheterne med krav om at alt
husmandsvæsen maa ophæves, saa alle blir selveiere.
2.  Herredsstyret bør indgaa til de samme
myndigheter med krav om at der utfærdiges en
lov som gir herrederne ret til at negte indførsel av
spirituosa paa skriftlig rekvistion.
3. Det i Sørvaagen beliggende vandfald, som er
kartlagt og beregnet i tre alternativer, bør optages
til drøftelse og muligens igangsættelse av arbeidet
i treaarsperioden.

4.  Herredsstyret bør saa snart anledningen gives,
indkjøpe et stykke jord med hus til et gamlehjem,
da et saadant hjem blir mere og mere paakrævet
for gamle syke.
5.  Det paalægges herredstyret saa snart krigen
er slut at arbeide for fire lokalturer pr. uke og at 3 utføres
fra Svolvær-Røst-Bodø med retur og den 4. fra
Svolvær-Å-Bodø retur samt at Kirkefjord faar et anløp
pr. uke av lokalen eller 2 gange baatpost pr. uke.


Møtet sluttet seg til dette, men ville i tillegg ha med at det skulle arbeides for å få båtpost til Helle to ganger pr. uke og man ville også støtte bygging av telefon Tuv-Helle-Refsvik med tilknytning til Evenstad samt utbygging av telefon i Østbygda.

Det ble så satt opp et listeforslag:
1. Mons Olsen, Helle
2. Nils O. Nilsen, Å
3. Nelson Eliassen, Tind
4. Halvdan Nilsen, Fladhaug
5. Oskar Nilsen, Breiland
6. Peder Berg, Moskenes
7. Lærer O. Gimse, Reine
8. Herlof Pedersen, Tennes
9. Hartvik Jørgensen, Vinstad
10. Alfred Pedersen, Kirkefjord
11. Sigurd Bendiksen, Kvalvik
12. Johan Nilsen, Skagen

En uke senere avholdtes det så et nominasjonsmøte i Reine ungdomslokale og der var det først meningen å sette opp en liste med 6 kandidater bare for Moskenes østbygd. Men så ble man på møtet enige om at man også skulle påføre 6 kandidater for Moskenes vestbygd.
Hele nominasjonslista ble seende slik ut:
1. H. Sverdrup, Reine
2. M.Kristiansen, Bunesfjord
3. Alfr. Pedersen, Kirkefjord
4. Herlof Pedersen, Tennes
5. O. Gimse, Reine
6. Ole Giske, Olenilsøy
7. Mons Olsen, Helle
8. Oskar Nilsen, Breiland
9. Halvdan Olsen, Flathaug
10. Nils O. Nilsen, Å
11. Anton Caspersen, Bogen
12. N. Eliassen, Tind


Valgprogrammet ble fulgt opp
I et møte i Moskenes herredsstyre 15. mai 1917 ble det med 8 mot 3 stemmer besluttet å rette en henvendelse til statsmyndighetene om at «foranledige ekspropriation av fiskevær med adgang for husmændene til senere at erhverve sig sin egen jord
Mye tyder på at det var det engasjerte - og til tiden å være radikaliserte - Sørvågen-miljøet som særlig kjempet denne saken fram.

I et herredsstyremøte 30 juli 1917 ble det bl a behandlet følgende saker:

Skrivelse fra fiskeriinspektionen om overslag over det sandsynlige behov av petroleum til de i herredet hjemmehørende motorskjøiter. Der viser sig at være til sammen 74 motorfarkoster, med et antaget oljeforbruk av til sammen 2310 fat pr aar,

Gaves komm garanti for laan av smaabruk og boligbank til Hans Guldbækhei, Sørvaagen kr. 3000, Bernh Berntsen, Kirkefjord kr 2000.

Ang forslag fra proviantraadet om at utligne paa 200 favne ved fra Beiarn med kr. 0,65 pr favn, undermaalet paa den med «Uro» fra Rognan hitførte ved, der skulde være 25 favne, men ved opmaaling viste sig at være kun 20 ¾ facvn, fandt man at saken bør utstaa til man faar sikkerhet for vor meget Flakstad fik av samme last.

Ang oprettelse av en kombinert amtsskogsmester og vandrelærerstilling for Lofoten og Vesteraalen, fandt man f.t. ikke at kunne anbefale, da saken har liten interesse for dette herred.

Besluttedes at anta det av d’herrer S. og C. Sverdrup, Reine tilbudte lagerhus for provianteringsmel, paa de av dem tilbudte betingelser.

Garantertes for laan av havfiskefondet til anskaffelse av motorskøite og delvis motorer, for Hans Hansen Skagen kr. 5000, Kristian Horseidet kr 5000, Johan Pedersen, Kirkefjord kr 4000, Karl Henriksen og Gustav Nilsen kr 7000, Jørgen Andersen og Peder Jørgensen, Moskenes kr  9700, Hans Johnsen, Breiland kr 800, Sigurd Bendiksen, Kvalvik kr 4000, Joh. N. Hanssen, Breiland kr 2000, Joh. N. Hanssen, Breiland kr 8000, Hans Hamran, Tind kr 6000.