Planer under arbeid og høringer


Her vil vi legge ut planer som er til behandling i kommunen.

Kommuneplan for Moskenes kommune 2020 - 2030

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram

Moskenes kommune varsler oppstart av arbeid med ny kommuneplan, jf § 11-12 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Kommuneplanen er det viktigste strategiske plandokument i en kommune som definerer mål og tiltak for en langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling i Moskenes kommune for perioden 2020-2030. Planarbeidet omfatter både ny samfunnsdel og arealdel. 

I tillegg offentliggjøres herved forslag til Planprogram for kommuneplan for Moskenes Kommune 2020-2030 i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13 og etter vedtak i Moskenes formannskap  sak 158/20. Planprogrammet beskriver hvordan den kommende planprosessen skal gjennomføres, og hva som skal prioriteres i arbeidet.

Moskenes kommune inviterer alle interesserte til å bidra med merknader, innspill og synspunkter på forslaget til planprogram. Eksempel på innspill kan være kommentarer til prioriteringer eller forslag til arealbruk.

Tilbakemeldinger merkes med "Kommuneplan 2020-2030 - innspill til planprogram" og sendes Moskenes kommune v/kommuneplanlegger, Reineveien 67,8390 Reine eller postmottak@moskenes.kommune.no

Høringsfristen er 01.12.2020

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kommunedirektør Steinar Sæterdal tlf. 76053100 el. Plan og utvikling v/Brita Windstad Johnsen tlf. 76053100

Høringsforslag: Planprogram for Kommuneplan 20.10.2020.pdf (PDF, 938 kB)

 



Planprogram for ny Kommuneplan 2018-2030
Moskenes kommunestyre vedtok i møte 12. desember 2017 et forslag til planprogram for arbeidet med ny Kommuneplan. Prosessen er tenkt lagt opp slik at både samfunnsdelen og arealdelen skal rulleres samtidig.

Planprogrammet legges nå ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til lokale og regionale myndigheter og interessenter. Det vil bli lagt ut mer informasjon om dette.

Forslaget til planprogram kan lastes ned her (PDF, 836 kB).

 

HØRING PLANSTRATEGI MOSKENES KOMMUNE 2020-2024

Moskenes kommune har den 10.03.2020 sak 034/20 vedtatt å legge ut på høring Planstrategi for Moskenes kommune for perioden 2020-2024 jfr. PBL § 10.1

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til postmottak@moskenes.kommune.no  eller i post til Moskenes kommune, Reineveien 67,8390 Reine.

Høringsutkastet kan lastes ned her. (PDF, 2 MB)

Høringsfrist: 08.05.2020

 


Forslag til Planstrategi 2018-2021
I samme møte ble høringsutkast til ny Planstrategi vedtatt. Denne vil nå bli sendt på begrenset høringsrunde.
Høringsutkastet kan lastes ned her (PDF, 2 MB).