Feiing

Feierne tilhører den forebyggende avdelingen ved Lofoten brann- og redningsvesen. Feierne utfører lovpålagte oppgaver som feiing og tilsyn av fyringsanlegg (skorsteiner og ildsteder). Hensikten med feierens abeid er å sørge for at fyringsanlegget fungerer optimalt ut i fra gitte forutsetninger og offentlig regelverk, samt forebygge sotbrann som igjen kan føre til boligbrann.

Hva gjør feierne?
Feiingtjenesten er behovsprøvd i henhold til regelverk, men skal minimum utføres èn gang hvert fjerde år. Dette gjelder både skorsteinsfeiing og tilsyn av fyringsanlegget. Ved tilsyn får en i tillegg kontrollert om fyringsanlegget er oppført etter gjeldende regelverk og at fyring kan gjennomføres på en trygg måte.
Det er feieren som er ansvarlig for å fastsette hvor ofte feiing skal gjennomføres, dette etter vurdering av blant annet produsert sot og fyringsvaner.
I tillegg bistår feiervesenet med informasjon til våre innbyggere om gjeldende lover og regler for ansvarsområdet.
Feiervesenet kan også utføre andre typer oppgaver som ikke er lovpålagte, slik som videofilming av skorsteinen for å avdekke eventuelle skader, fjerning av fugl-reir og fresing av pipeløp.

Mer om feiing kan en lese på Brann- og redningstjenesten har egen hjemmeside og den finnes på denne linken: http://www.lofotenbrannvesen.no/