Viktig melding

Planer under arbeid og høringer

Planer og planforslag vil bli lagt ut her for offentlig ettersyn og tilgjengeliggjort for innspill fra interessenter og innbyggere. 

Innspill til kommunal planstrategi 2023-2027

Innspill til kommunal planstrategi for Moskenes kommune 2023-2027.  Moskenes formannskap vedtok i møte 23. april at vedlagte utkast til ny planstrategi skulle legges ut til offentlig ettersyn. I tråd med kravene i plan- og bygningsloven legger kommunen nå planen ut til ettersyn her (PDF, 377 kB)

 

Høring

Når planforslaget er ferdig utarbeidet inneholder det detaljerte beskrivelser, kart, bestemmelser og andre utredninger. Det skal nå  vurderes av kommunen og sendes på høring. Planforslaget annonseres og gjøres tilgjengelig. Grunneiere, naboer og festere skal underrettes. Frist for å gi uttalelse er minst seks uker etter utlegging til offentlig ettersyn.

Du kan gi innspill til planforslaget. Merk tittelen som "Innspill til planforslag xxxx(navnet på planen)". Innspillene kan sendes inn til postmottak@moskenes.kommune.no. Post kan sendes til Reineveien 67,  8390 Reine. 

Både kommunen og den som har laget planforslaget vurderer hvordan uttalelsene skal påvirke planforslaget. Planforslaget oppdateres, og kommunedirektør fremmer saken til politisk behandling, først i formannskap, deretter for endelig vedtak i kommunestyret. 

Les om behandling av reguleringsforslag i Plan- og bygningsloven § 12-10.

For private planforslag gjelder PBL § 12-11.

 

Reguleringsforslag på Tind - Publisert: 02.02.2024 - frist for høringsinnspill er 15. mars 2024.

Det foreligger reguleringsplanforslag for deler av Tindhamna, Tind i Moskenes. Planens hensikt er å hjemle eksisterende bebyggelse med mulighet for rehabilitering, istandsetting og endret bruk av disse bygningene.  Det åpnes opp for følgende bruk innenfor planområdet: bolig, fritidsbolig/rorbuer (inkludert utleie/turisme) og næring (industri (fiskeri)-, håndverks- og lagervirksomhet) med tilhørende parkering og infrastruktur, samt småbåtanlegg i sjø og friområder. 

Planbeskrivelse Tind (PDF, 3 MB)

Reguleringsbestemmelser_Tind (PDF, 243 kB)

Plankart_Tind (PDF, 565 kB)

Skredrapport (PDF, 4 MB)

Kulturminnerapport - Kartlegging bygninger og utearealer (PDF, 3 MB)