Viktig melding

Første orienteringsmøte i delprosjekt "En bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i Moskenes"

Den 29.08.23 ble det gjennomført personalmøte for alle ansatte i hjemmetjenesten, Serviceboligen på Sørvågen og sykehjemmet. Hensikten med møtet var å gi orientering om omstillingsprosessen sektoren skal inn i fremover, og å få tilbakemeldinger fra personalet på dette.

Først gikk kommunedirektør Siri Halvorsen gjennom den økonomiske situasjonen i sektoren. I dag ligger budsjettet for sektoren mer enn dobbelt så høyt som gjennomsnittet nasjonalt.

Helse- og omsorgssjef Siw Sørvaag Skaar tok deretter et lite tilbakeblikk på både funn fra forprosjektet og hva det har vært fokus på i tidligere møter, før tiltakene fremover ble gjennomgått. Tiltakene er i korte trekk:

 

Foto: Siri Halvorsen


 

 1. Slå sammen sykehjemmet og hjemmetjenesten inkl Serviceboligen på Sørvågen, til én organisasjon med én leder. Styrke ledelsen i den nye organisasjonen med en underordnet lederfunksjon i en gitt stillingsprosent
 2. Felles turnus for sykehjemmet, hjemmetjenesten og serviceboligen på Sørvågen, og komme på «vanlig» nasjonalt nivå når det gjelder bemanning, dekningsgrad, tjenestenivå osv
 3. Se på organisering av tjenestetilbudet og lokalisering – hva som er beste løsning på kort og lang sikt
 4. Videreføre stopp i bruk av vikarer fra byrå (+ stoppe div lokale lønnsavtaler)


Parallelt med dette vil det bli arbeidet med kvalitets og styringssystemer. Dette vil gi betydelige innsparinger. Ingen ansatte vil miste jobben – nedbemanningen tas gjennom vakante stillinger og naturlig avgang.

Personalet ble bedt om å komme med tilbakemeldinger på tiltakene, og følgende stikkord ble gitt:
 

 • Styrke kompetanse
 • Bedre ressursbruk (allokering ressurser)
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Bygge på hverandres kompetanse
 • Én leder kan gi bedre oversikt
 • Én leder kan gi bedre oversikt på ledighet/behov, bemanning/kompetanse
 • Natt – mulighet å utnytte mer når man slår sammen turnusen
 • Samarbeid på tvers av institusjon/hjemmetjenesten
 • Positiv til å bruke mer ressurser på tvers. Det er fornuftig
 • Mulighet for felles ressurser til flere brukere
 • Sikre god rullering/jobbe på tvers som hensyntar kompetanse
 • Se mulighet for bruk av dagens bygg for å kunne effektivisere/spare driftskostnader og bemanning
 • «Vi MÅ gjøre dette!»
 • Viktig med informasjon (mail, få svar på spørsmål fra ledelsen)
 • Folk er redde for å miste jobben
 • Starte med turnusarbeidet: kartlegge ønsker. Ivareta rullering på høytider