Viktig melding

Kommuneplanens arealdel

Arealplanen er et viktig styringsdokument for kommunen vår

WSP ga tilbud om to delprosjekt (Helse og omsorg samt Interkommunale avtaler) med opsjon på ytterligere to prosjekt. Vår kommunedirektør har nå utløst den ene opsjonen med å ha et delprosjekt på utarbeidelse av kommuneplanens arealdel.

Dagens arealplan skriver seg fra 2011. Nå er det viktig å få en god og oppdatert arealplan som vil være et godt styringsverktøy både for politikerne og administrasjonen.

Plan- og bygningsloven sier at kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen, som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det er kommunestyret (gjennom arealdelen) som fastsetter hva som er tillatt arealbruk, hvilke restriksjoner som skal gjelde i planområdet gjennom arealformål, hensynssoner og generelle formålstilknyttede planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel vil være førende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Arealdelen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel som angir kommunens langsiktige mål og strategier.

Artikkelliste