Lokal samfunnssikkerhet og beredskap


Den nasjonale beredskapen bygger på:
Nærhetsprinsippet - En krise skal håndteres på lavest mulig nivå.
Likhetsprinsippet  - Organiseringen skal være mest mulig lik den daglige organiseringen.
Ansvarsprinsippet - Den myndighet som har ansvaret til daglig har også ansvaret i en krise.
Samvirkeprinsippet - Myndighetene har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med andre med hensyn til forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Formålet i forskriften § 1 om kommunal beredskapsplikt er "å sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen med sikte på å redusere risiko for tap av eller skade på helse, miljø og materielle verdier." 

Når etableres det kriseledelse?
Det etableres kriseledelse når en hendelse har en slik karakter eller omfang at det faste organiserte ledelsesapparatet ikke er egnet til å lede innsatsen på eget nivå. Eller hvis krisen krever at flere instanser samhandler for å løse krisen.
Ordfører / Rådmann beslutter om kriseledelse skal etableres. Det er hendelsens karakter og omfang som avgjør hvor mange personer som må trekkes inn i arbeidet.

Forventede oppgaver av kommunen:
- Opprettholde ordinære funksjoner og tjenester  
- Informasjon til befolkningen, media og egne ansatte  
- Sikre tilgang på ressurser    
- Samvirke med frivillige og private aktører

Kriseinfo.no :
På nettportalen Kriseinfo.no finnes informasjon til befolkningen om kriser. Informasjonen som ligger der er fra de ansvarlige myndigheter og informerer om kriser eller uønskede hendelser.
Blant annet finner man informasjon om:
- Utslipp og forurensning
- Svikt i IKT, strøm og telenett
- Transport- og samferdselsbrudd
- Terror
- Helse, smitte og sykdom
- Brann og eksplosjoner

Vi anbefaler alle å besøke portalen slik at man er kjent med hvor og hva slags informasjon som ligger der. Da er man litt mer forberedt for tilfeller hvor det er nødvendig å vite hvordan  krisesituasjoner og uønskede hendelser kan møtes.

Sikker hverdag
Alle har et ansvar for å forebygge og håndtere kriser og uønskede hendelser. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass og til fritidsaktiviteter.
Vi anbefaler å besøke denne nettsiden som er laget av dbs (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Her finner man mange tips på hvordan sjekke risiko og unngå uønskede hendelser i hverdagslivet. 

Fylkesmannens ROS-analyse
Fylkesmannen i Nordland reviderte i 2015-16 sin egen "Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Nordland". Denne rapporten, «FylkesROS Nordland 2015» ser nærmere på konkrete situasjoner og tar for seg naturhendelser, store ulykker og tilsiktede uønskede hendelser.
Hele rapporten kan lastes ned her, og vi anbefaler at folk i Moskenes særskilt leser sidene 18-29, for her har Fylkesmannen laget et scenario med alvorlig hendelse i Lofoten (Ekstremvær og langvarig strømbrudd i Lofoten).


Kommunale krise- og beredskapsdokumenter:
I Moskenes er ordføreren leder av den kommunale kriseledelse.

Moskenes kommune - kommunal kriseledelse med telefonliste (PDF, 578 kB)