PPT Vest-Lofoten

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPTs oppgave er å være kommunenes rådgivende og sakkyndige instans ved spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som opplever å ha en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

PPTs arbeidsoppgaver er hjemlet i Opplæringsloven og Barnehageloven, og dette er således tjenestens viktigste styringsdokument.

 

 
FAQSlettet
Dette elementet finnes ikke lengre og vil heller ikke vises på nettsiden.
FAQSlettet
Dette elementet finnes ikke lengre og vil heller ikke vises på nettsiden.

 

PPT Vest-Lofoten

PPT Vest-Lofoten er pedagogisk-psykologisk tjeneste for Moskenes, Flakstad og Vestvågøy. Befolkningsgrunnlaget for tjenesten er ca 13 000 innbyggere.

PPT Vest-Lofoten er en del av Familieenheten i Vestvågøy kommune og holder til i 3.etasje på Origobygget på Leknes. Tjenesten har 6 saksbehandlere og leder er Ann-Kristin Isaksen.


Henvisning - nye skjemaer pr. august 2017


Førskolebarn
Hvis barnehagen mener at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, tar de bekymringen opp med foreldrene. Barnehagen foretar en kartlegging av barnets situasjon, og prøver ut tiltak. Dersom det etter iverksetting av tiltak fortsatt er bekymring rundt barnets utvikling kan barnet henvises til PPT i samråd med foreldre. Foreldrene har selvstendig rett til henvise barnet .

Henvisningsskjema førskole (DOCX, 102 kB)
PPT ønsker at dette i hovedsak fylles ut digitalt, men må skrives ut for underskriving, og sendes pr. post
 

Grunnskolebarn
Hvis du som forelder og/eller lærer er bekymret for en elevs utbytte av den ordinære opplæringen ved skolen skal dette drøftes med rektor og tiltak iverksettes. Skolen kan be PPT om veiledning med tanke på mulige tiltak. Hvis tiltakene ikke gir ønsket utvikling innhenter skolen foreldrenes samtykke til at saken kan drøftes med PPT og eventuelt henvises. Foreldrene har selvstendig rett til henvise til PPT.

Henvisningsskjema grunnskole og pedagogisk rapport (DOCX, 140 kB)
PPT ønsker at dette i hovedsak fylles ut digitalt, men må skrives ut for underskriving, og sendes pr. post

Fornying av sakkyndige vurderinger

PPT ønsker at dette i hovedsak fylles ut digitalt, men må skrives ut for underskriving, og sendes pr. post

Systemsak
Hvis barnehagen eller skolen opplever utfordringer i gruppa/klassen som helhet (f.eks. klassemiljø), kan dette henvises som systemsak. Barnehagen eller skolen sender da en skriftlig rapport om situasjonen i og rundt gruppa.

PPT ønsker at dette i hovedsak fylles ut digitalt, men må skrives ut for underskriving, og sendes pr. post
 

Aktuelle henvisningsårsaker til PPT kan være:

 • Oppmerksomhet/konsentrasjon
 • Samspill/psykososial funksjon/atferd
 • Emosjonelle vansker
 • Lærevansker/forsinket utvikling
 • Motoriske vansker
 • Syn
 • Hørsel
 • Språk/begrep
 • Artikulasjon/taleflyt/stemmevansker
 • Lese/skrivevansker
 • Matematikkvansker
 • Skolefravær

 

Hvem kan Henvise til PPT?

 • Dersom de får samtykke fra barnets foreldre/foresatte kan skoler, barnehager, helsestasjonen, kommunalt hjelpeapparat, BUP og sykehus henvise  til PPT
 • Eleven kan også henvises av sine foreldre/foresatte
 • Etter fylte 15 år kan elever på eget initiativ henvise seg selv til PPT uten samtykke fra sine foresatte.