Viktig melding

Valgstyre

 

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger.
Valgstyret er ansvarlig for at valgoppgjøret foregår på riktig måte og behandler klager på gjennomføring av kommunestyrevalget.
Valgstyret oppnevner nye varamedlemmer til kommunestyret i forbindelse med uttreden.

Etter valgloven skal det i hver kommune være et valgstyre, valgt av kommunestyret/bystyret.
I Moskenes kommune fungerer formannskapet som valgstyre. Valgstyrets leder er Lillian Rasmussen.

Valgstyret er opprettet med hjemmel i valgloven § 4.1 jf kommunelovens § 5-1 annet ledd bokstav k.