Viktig melding

Alminnelig skjenkebevilling


Når trenger du skjenkebevilling ?
Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Hvordan få skjenkebevilling ?
• Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
• Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
• Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
• Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Hvordan søke ?
Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis.
Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt.

Vedlegg som må følge søknad:
• Firmaattest
• Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet
• Adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte). Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt
• Grunneiers tillatelse til uteservering
• Tegning av lokalet inne og ute
• Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent
• Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper
• For båter: Passasjersertifikat for båter med plass til mer enn 12 passasjerer, nasjonalitetsbevis

Kommunen kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan
Les fullstendig vedleggs oversikt i søknadsskjemaet under


Søk om skjenkebevilling her

Dersom du allerede har bevilling og vil søke om endrede vilkår for èn enkelt anledning kan du bruke søknadsskjema under.


Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for èn enkelt anledning
 
 Hvor lang tid tar det ?
Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og skatte-  og avgiftsmyndighetene.
Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Hva koster det ?
Skjenkebevilling - minstegebyr pr. år kr 5 100


Les mer om sentrale lover og forskrifter
Alkoholloven
Alkoholforskriften
Forskrift om prikktildeling og inndragning
Bokføringsforskriften