Viktig melding

Serveringsbevilling

Serveringsbevilling

Den som ønsker å drive et serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Det er bevillingshavers ansvar å påse at serveringsbevilling foreligger før stedet åpnes for publikum. Dersom serveringsstedet også skal skjenke alkohol må det i tillegg søkes om skjenkebevilling.

Serveringsbevillingen gjelder kun for det serveringsstedet som det er søkt bevilling for og for den bevillingshaveren som er oppgitt i bevillingen.Serveringsbevillingen gis uten tidsbegrensning.

Dersom du ønsker å åpne et nytt serveringssted i tillegg til det du allerede har bevilling for, må du søke om ny bevilling for det nye stedet. Du kan altså ha flere serveringsbevillinger.

Du har krav på å få serveringsbevilling dersom vilkårene i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger forhold av ”politimessige hensyn” som gjør det utilrådelig at bevilling gis.

I tillegg til at det er krav om bevilling for å drive et serveringssted gjelder det en generell melde- og registreringsplikt til Mattilsynet. For nærmere informasjon om denne melde-og registreringsplikten vises det til mattilsynets nettside.

Hva er et serveringssted?

Hva som er et serveringssted følger av serveringsloven.

Serveringsloven gjelder etablering og drift av alle serveringssteder der det foregår servering av mat og /eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.

Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs- og innendørsservering, og for selvbetjeningsservering. At stedet holder service og/eller bestikk i sammenheng med serveringen, er normalt et sikkert kriterium på at det er et serveringssted. Om det finnes sitteplasser eller bord, er ikke et avgjørende kriterium.

Puber, kafeer, restauranter og gatekjøkken blir alltid betraktet som er serveringssted. Det samme gjelder for eksempel kiosker og bensinstasjoner som selger varme pølser m.m. Andre virksomheter som fremstår som et gatekjøkken, for eksempel en kebabvirksomhet, må også ha serveringsbevilling.

Unntak fra kravet om serveringsbevilling

Catering er ikke servering og er ikke bevillingspliktig. Catering kjennetegnes ved at kunden spiser maten et helt annet sted, typisk ved utkjøring av pizza og levering av middag til private selskaper.

Salg av innpakkede baguetter, boller og liknende fra dagligvarehandel er ikke bevillingspliktig, med mindre virksomheten har karakter av å være et serveringssted.

Servering av mat og alkoholfri drikke krever ikke bevilling hvis den er gratis eller skjer sporadisk, som for eksempel ved salg av boller under Operasjon Dagsverk. For andre unntak vises det til serveringsloven.

Vilkår

Serveringsbevilling gis til den personen eller det selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet dersom vilkårene i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at bevilling gis.

Serveringsstedet må ha en daglig leder som er myndig og som har det reelle ansvaret for den daglige drift. Daglig leder må ha bestått en etablererprøve for å dokumentere at han/hun har nødvendig kunnskap om økonomistyring og om serveringsloven

Det er et krav om at den som søker om bevilling (bevillingshaver), personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, samt daglig leder, har uklanderlig vandel.

Lokalene serveringsstedet skal drives fra må være godkjent for formålet, hvis ikke må det foreligge godkjent bruksendring fra kommunens bygningsmyndighet.

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Du søker om serveringsbevilling her

Opplysninger/vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling

 • Navnet på serveringsstedet
 • Serveringsstedets adresse og telefonnummer
 • Bevillingssøkers navn, organisasjonsnummer/fødselsdato, adresse, tlf. og e-post
 • Dersom bevillingshaver er et aksjeselskap skal aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent vedlegges. I tillegg må det oppgis navn og telefonnummer til fysisk kontaktperson.
 • Leiekontrakt
 • Navn, fødselsdato og adresse til daglig leder.
 • Dokumentasjon for at daglig leder har bestått etablererprøven
 • Dokumentasjon for daglig leders ansettelse ved serveringsstedet
 • Navn, fødselsdato og adresse til personer med vesentlig innflytelse på virksomheten.
 • Driftskonsept og beskrivelse av serveringsstedets utforming
 • Skisse over serveringstedets arealer (inne og ute), herunder plassering i bygget
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Firmaattest for alle firma som er involvert i driften

 

Dersom kommunen finner det påkrevet kan også følgende kreves framlagt:

 • Finansieringsplan
 • Driftsbudsjett
 • Likviditetsbudsjett

 

Kommunens saksbehandling

Når søknad om serveringsbevilling er mottatt, innhenter kommunen uttalelse fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommune kan også innhente opplysninger fra andre offentlige myndigheter, for eksempel Mattilsynet.

Du vil få skriftlig melding om kommunens vedtak.

Behandlingstid

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager etter at komplett søknad er mottatt. Behandlingstiden kan bli lengre hvis politi, skatte- og avgiftsmyndigheter eller andre offentlige instanser har bemerkninger til søknaden. Det samme gjelder hvis det gjøres endringer i søknaden i behandlingsperioden.

Serveringsbevilling anses ikke for gitt selv om fristen oversittes.

Klage

Kommunens vedtak kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra mottak av underretning om vedtak. I klagen må det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunnelsen for dette.

Klageinstans er Fylkesmannen i Nordland. Klagen sendes Moskenes kommune, Reineveien 67, 8390 Reine slik at kommunen selv først kan vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket.

Endringer i eksisterende bevilling

Ved endringer i en eksisterende serveringsbevilling må det søkes om ny serveringsbevilling fra kommunene. Dette gjelder bl.a. ved skifte av daglig leder, endret lokalisering, utvidelse av areal, overgang til ny selskapsform og ved eierskifte/overdragelse.

Overdragelse av serveringssted

Ved overdragelse av et serveringssted, herunder overdragelse av mer enn halvparten av eierandelene i selskap som driver serveringssted, må det søkes om ny serveringsbevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse, hvis ikke bortfaller bevillingen.

Tilbakekall av serveringsbevilling

Dersom vilkårene for å få serveringsbevilling ikke lenger er oppfylt eller spesielle grunner i tilknytning til serveringsstedet eller driften av dette gjør det utilrådelig at serveringsstedet drives, kan kommunen tilbakekalle

Les mer om sentrale lover og regler

Serveringsloven