Ordførers uke 13.11.22

Dette har vært en travel uke for politikerne i formannskapet, og noen venter kanskje på tilbakemeldinger på innsendte eposter eller meldinger på henvendelser som er sendt. Jeg må for min egen del innrømme at jeg ikke har rukket over alle, men det betyr ikke at de er glemt.

Mandagen avholdt vi ekstra formannskapsmøte, noe som var helt nødvendig da vi på tirsdag må prioritere mye tid på budsjettforslaget som administrasjonen har maktet å legge fram. Ingen lystelig lesning, men desto viktigere at vi får godt tid til gjennomgang før det sendes ut på høring.

Vi fikk en god gjennomgang av status i forbindelse med tertialrapporten i kommunestyremøtet på tirsdag. På samme kommunestyremøte fikk vi behandlet ønsket om investering i ultralydutstyr på legekontoret. Med positivt vedtak håper jeg dette betyr gode tjenester til oss. Vi er også godt i gang med samfunnsplanene, og det er fint å se at det er et godt utgangspunkt som ligger klar til videre bearbeiding.

Onsdag og torsdag brukte vi i Bodø sammen med de andre kommunene på Robek , KS og Statsforvalter. Det var etter mitt syn gode foredrag begge dagene, og noe vi kan ta med oss i vårt arbeid. Jeg noterte meg litt både rundt dette med å være generalistkommune og gevinstrealisering knyttet opp mot hvordan vi bruker vår tid og kapasitet.

Med dette programmet har det vært viktige møter der det ikke har vært mulig for oss å stille. Dette gjelder blant annet eiermøte og representantskapsmøte i LAS som ble avholdt på Leknes. Videre gjelder det digitalt møte med Miljødirektoratet om nasjonale turiststier. Det er da jeg kjenner på at det er godt at vi snakker mye med hverandre i regionen og kan være trygge på at viktige moment blir ivaretatt av andre.

Ellers har jeg fått med meg teamsmøte for å lære mer knyttet til forslaget om grunnrentebeskatning for havbruksnæringa der det var deltakelse både fra næringsaktører, stortingspolitikere, departement og lokalpolitikere.

Det har vært ordførermøte i prosjektet distriktskommune 3.0, og Lofotrådets AU har hatt sitt ukentlige teamsmøte.

Det har vært ekstraordinær generalforsamling i Lofotkraft på teams knyttet til endring av styrerepresentant fra Røst.

Til sist har jeg i helga deltatt i Senterpartiets høstkonferanse i Bodø. En viktig arene for dialog og innspill på det som for oss er viktig både når det gjelder strømforsyning inn til Lofoten, finansiering av ressurskrevende tjenester, fiskeripolitiske føringer, fiskerihavner og veier mm

I dag markeres det farsdag og i den anledning vil jeg til dere fedre si gratulerer med farsdagen, en stor gave og et stort ansvar å fylle en slik rolle.

Så ønsker jeg alle en riktig god søndag.