Brann og redning i Moskenes

Moskenes kommune er tilsluttet Lofoten brann- og redningsvesen

Lofoten brann- og redningsvesen er produktet av en samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid mellom Vestvågøy, Flakstad, Moskenes og Værøy. Samarbeidskommunene har delegert myndighet til vertskommunen som skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser. Vestvågøy kommune er vertskommune og Flakstad, Moskenes og Værøy er samarbeidskommuner.

Vår visjon:
«Enhver som bor, arbeider eller oppholder seg i Vestvågøy, Flakstad, Moskenes og Værøy kommune skal kunne føle seg trygge på at systematisk arbeid for å øke den enkeltes sikkerhet prioriteres. Lofoten brann- og redningsvesen bidrar til dette gjennom å levere eierkommunene, deres innbyggere, næringsdrivende og andre med profesjonelt utførte tjenester innen området vern av liv, helse, miljø og materielle verdier.»

Brann- og redningstjenesten har egen hjemmeside
og den finnes på denne linken: http://www.lofotenbrannvesen.no/