Elevinstruks for kulturskolen


1. De som blir tatt opp som elever, må binde seg for minst ett halvt. Ønsker en elev å avbryte undervisningen midt i et semester, kan vedkommende innvilges permisjon for resten av semesteret.

2. Søknad om påmelding skal være skriftlig. Eleven søker plass på en disiplin hele skoleåret. 

3. Oppsigelse må skje skriftlig og innen fastsatt frist. 

4. Elevavgiften betales forskuddsvis for et halvt år om gangen. Den refunderes ikke med mindre det gjelder lengre tids sykdom (mer enn 4 uker), eller ved flytting fra kommunen. Det innvilges èn gratis prøvetime ved påbegynt semester, men eleven må meldes av dersom det ikke ønskes fortsettelse på disiplinen. 

5. Ved sykdom og andre tvingende grunner kan kulturskolen avlyse undervisning inntil 3 ganger i året, dersom en ikke kan skaffe vikar, og elevene har ikke krav om å få disse timene tilbake. Dersom flere timer faller bort, er skolen forpliktet til å gi disse timene tilbake senere i skoleåret, eventuelt redusere kontingenten tilsvarende. 

6. Elevene plikter å møte presist og forberedt til undervisningstimene. Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær skal det om mulig på forhånd gis beskjed om til elevens lærer, eller ved melding på første frammøte etter fraværet. 

7. Ved gjentatte ugyldige fravær, ved manglende interesse for skolearbeidet, eller av disiplinære grunner, kan styret for kulturskolen etter tilrådning fra skolens leder, utelukke elever fra undervisningen. 

8. Dersom et av skolens instrumenter blir påført skade, rapporterer dette straks til skolens kontor. Dersom skaden skyldes skjødesløs behandling, må eleven selv betale reparasjonen. 

9. Foreldre/foresatte kan avtale med læreren om å få være med på undervisningstimen. 

10. Samspill og musikkfremførelse er en del av undervisningen, og det kan bli aktuelt å bruke en del fritid til dette.