Tilstandsrapporter

Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.
Det heter i Opplæringslova § 13-10 blant annet: «…. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane

Tilstandsrapporten skal som et minimum omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret.

Tilstandsrapport 2016  (PDF, 750 kB)  (behandlet av kommunestyret 11.11.2016)
Tilstandsrapport 2017  (PDF, 830 kB)  (behandlet av kommunestyret 12.12.2017)