Viktig melding

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan jeg kontakte dersom jeg har spørsmål?

Du kan kontakte sentralbordet i Moskenes kommune
Telefon: 760 53 100
Mail: postmottak@moskenes.kommune.no
Besøksadresse: Reineveien 67, 8390 Reine

Hvor nært kan man parkere; kryss, gangfelt, bussholdeplass?
  • Kryss: Det er forbudt å stanse i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkryss. 
    Avstanden regnes fra det punktet kantstein, kantlinje eller vegkant begynner å runde.
    Med kryss menes også T-kryss.
  • Gangfelt: Det er forbudt å stanse på gangfelt eller 5 meter foran dette. Det er tillatt å parkere rett etter gangfelt.
  • Bussholdeplass: Det er forbudt å stanse på bussholdeplass eller nærmere enn 20 meter fra offentlige trafikkskilt for holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når dette ikke er til hinder for buss. Av- eller pålessing er ikke tillatt.
Er det lov å parkere på deler av fortauet, eller helt inntil vegg/gjerde hvis man ikke sperrer fortauet?

Det er forbudt å stanse helt eller delvis på fortau og gang/sykkelveg. Så lenge det ikke er parkeringsregulerende skilt på strektningen, skal man stanse i kjørebanen. Hvis det å stanse eller parkere i kjørebanen skaper hinder for trafikken, er det heller ikke tillatt å stanse i kjørebanen.

Hva regnes som fortau?

Trafikkreglene § 1, bokstav h definerer fortau som anlegg for gående som er skilt fra kjørebanen med kantstein. Fortauet må ligge i tilknytning til vegen. 

Trafikkregler

Rettspraksis viser at domstolene har strukket begrepet fortau til også å gjelde annet gangareal, men det må altså likevel være tilknytning til vegen, typisk et veldig bredt fortau. 

Det skilles i trafikkreglene ikke mellom et fortausareal på offentlig regulert areal eller på privatregulert areal. Det betyr derfor at selv om man er eier av deler av fortauet, kan man ikke parkere på det.

Domstolene har trukket opp grensen slik: dersom arealet ytre sett fremstår som et fortau, så er det et fortau. Om en privatperson da skal parkere på sin egen eiendom, må det fysisk skilles fra fortauet og man må ha nødvendig avgjøringstillatelse - det er nemlig ikke lov til å kjøre på et fortau.

Er det tillatt å stanse bilen på steder regulert med parkering forbudt om man bare skal en rask tur i minibanken eller andre raske ærend?

Nei. På steder regulert med parkering forbudt er det kun tillatt med kort stans for av- eller påstigning av passasjerer og av- eller pålessing av varer som er av en slik karakter at det fordres slik plassering av kjøretøyet. Det betyr at det kun er store, tunge, mange og/eller uhåndterlige varer, og ikke småpakker, brev eller lignende.

Er det tillatt å parkere utenfor asfaltkanten eller i grøfta hvis det er satt opp parkering forbudt-skilt på strekningen?

Nei. Forbudet gjelder på hele vegens konstruksjon. Vegens konstruksjon er; kjørebane, vegskulder og grøft.

Er det forbudt å parkere på forkjørsvei?

På forkjørsvei, med høyere fartsgrense enn 50 km/t, er det forbudt å parkere. Hvis fartsgrensen er 50 km/t eller lavere, er det i utgangspunktet tillatt å parkere på forkjørsvei, med mindre annet er skiltet.

Er bilen parkert når fører eller passasjerer sitter i bilen og/eller motor ikke er avslått?

Ja. Enhver hensetning av kjøretøyet er å definere som parkering. Unntatt er når man foretar av- eller påstigning eller av- eller pålessing. Gjelder ikke stanseforbud.

Gjelder trafikkskilt og trafikkregler på natt, helger og andre tider med lite/ingen trafikk?
  • Skilt: Skilt er gjeldende alle dager hele døgnet, så fremst det ikke er påsatt underskilt med tidsbegrensning. 
  • Trafikkregler: Gjelder alle dager hele døgnet.
Kan man gå for å veksle hvis man mangler mynt for å kjøpe p-billett?

Nei. Betaling av parkeringsavgift skal skje umiddelbart etter at bilen er parkert. Billetten viser den tiden man har kjøpt p-tid, og bilen må fjernes fra plassen senest når p-tiden utgår.

Hvor gjelder parkeringsregulerende skilt?

De er gjeldende fra der de er satt opp og i kjøreretning frem til kryss eller nytt parkeringsregulerende skilt, på den siden av vegen skiltet er satt opp på. Soneskilt gjelder frem til skilt som opphever soneskiltet.

Hvor lenge kan en bil stå parkert på offentlig vei?

Det er ingen tidsbegrensning, hvis bilen ikke står parkert i strid med trafikkreglene eller skilt på stedet. Det er likevel ikke tillatt å parkere slik at bilen er til hinder for eksempel snørydding eller annet arbeid på veien. Biler som står over lang tid vil normalt bli til hinder for eksempelvis snøbrøyting vinterstid, og må derfor flyttes. Biler uten påsatt gyldig kjennemerke kan maksimalt stå i 14 dager på offentlig vei. Husk å se til bilen din minst en gang per døgn. Er du bortreist anbefales det å få noen til å se til bilen for deg. Det kan bli ny regulering i gaten etter at du har parkert bilen.

Kan man få gebyr hvis parkeringsskiltet blir satt opp etter at man har parkert?

Ja. Senest 24 timer etter at et parkeringsregulerende skilt er satt opp, skal fører/eier rette seg etter de nye bestemmelsene. Dette gjelder uavhengig av om fører/eier faktisk har mulighet til å orientere seg om endringer. Politiet, kommunen eller offentlig parkeringsselskap har ingen informasjonsplikt utover å skilte stedet.

Hva er soneparkeringsskilt?

Et soneskilt er et skilt som angir ytre grense for en sone (eller område) hvor det gjelder spesielle bestemmelser. Parkeringssoneskilt er alltid plassert ved alle lovlige innkjøringsveier, og gjelder til det blir opphevet. Det er ikke skiltet på enkeltgatestrektninger innenfor sonen. 

Hva er en parkering?

Den juridiske definisjonen på parkering er:

"Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing."