Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hvert år fordeler Kulturdepartementet tilskudd av spillemidler til idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg. Statens målsetting er å bidra til utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg slik at så mange som mulig kan delta i idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsfrist 15. november 2022

Søknad om spillemidler må sendes elektronisk innen 15. november 2022. Alle søknader sendes inn via www.anleggsregisteret.no, hvor det også fremgår informasjon om vilkår og dokumentasjonskrav for søknadsprosessen. Anlegget må være registrert i anleggsregisteret før søknaden sendes. Ta kontakt med oss dersom anlegget ikke er registrert så legger vi det inn i registeret. Alle søkere er pliktige til å sette seg inn i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for tildelinger i 2023.

Hvem kan søke?

  • kommuner og fylkeskommuner 
  • idrettslag underlagt Norges idrettsforbund
  • sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg
  • aksjeselskaper, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform

 

Hva kan det søkes tilskudd til?

  • bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser
  • kjøp og innredning av eksisterende anlegg
  • universell utforming av eldre idrettsanlegg

 

Videre saksbehandling

I perioden etter søknadsfristen behandles innkomne søknader til kommunen. Kommunen sender søknadene samlet med prioritet til Fylkeskommunen innen 15. januar 2023 for videre behandling. Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne om resultatet innen 1. juli 2023. For søkere som får tildeling, skal det innleveres godkjent regnskap til kommunerevisjon før utbetaling av tilskuddet. Søker har selv ansvar for å fornye søknaden hvert år inntil den blir innvilget.

 

Spørsmål?

Har du spørsmål ta kontakt med Moskenes kommune enten på tlf. 760 53 100 eller pr. epost postmottak@moskenes.kommune.no så hjelper vi deg.

For nærmere informasjon:

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2026 (PDF, 557 kB)

Spillemidler - Nordland fylkeskommune (nfk.no)

www.godeidrettsanlegg.no